header1
header3
header4
header2

Blue Knights LE MC Hungary I Szabályzata

A Blue Knights L.E MC Hungary I klubot őt, nyugdíjas rendőr és őt még a rendvédelem területén jelenleg is aktívan dolgozó barát hozta létre, aktív és nyugdíjas motorozni szerető „törvényszolgáknak”, és azok családtagjainak.

A klub zárt, a tagok viszonya baráti, az életben és éles helyzetekben megedződött kapcsolatokon alapul. Azoknak a barátainknak kívánunk a belépésre lehetőséget nyújtani, akik becsülettel, adott helyzetben akár életük kockáztatásával is, esküjükhöz híven arra tették fel az életüket, hogy másokat megóvjanak, segítsenek, vagyonukat megvédjék, de szabadidejükben a motorozás szeretete által, tartalmas programokon való részvétellel kívánnak kikapcsolódni, klubéletet élni.

A Klub (egyesület) célja:

 • A Klub (egyesület) célja a közrend védelme és közlekedésbiztonság javítása, az anyagi javak megóvása és a bűnözés elleni fellépés hatásfokának elősegítése, e körben a rendőrség munkájának segítése, a közlekedési kultúra fejlesztése érdekében felvilágosító tevékenységek szervezése. Célja szoros együttműködés, munkakapcsolat kialakítása a rendvédelmi szervek baleset-megelőzési szervezeteivel.
 • A Klub (egyesület) célja, hogy tagjai a személyes példamutatásukkal erősítsék a rendvédelmi szervek és a civilek közötti kölcsönös megbecsülést, és kivegyék részüket a hatóságokkal együttműködve a baleset- és bűnmegelőzési munkában.
 • A Klub (egyesület) célja a gyermekek figyelmének felhívása a biztonságos közlekedés fontosságára, a közlekedési veszélyekre, bemutatkozó közlekedési programok szervezése.
 • A Klub (egyesület) célja továbbá a hátrányos helyzetben lévő személyek és csoportok társadalmi esélyegyenlőségének biztosítása, a rászoruló és beteg gyermekek részére oktatási, egészségügyi és szociális támogatás nyújtása, árván maradt motoros gyermekek, családok segítése valamint az orvosi kezelés alatt álló gyermekek részére a rehabilitációjuk elősegítése.
 • A Klub (egyesület) célja pénzbeli és dologi adományok (élelmiszerek, ruházati és használati tárgyak, játékok) gyűjtése, raktározása és a rászorulókhoz való eljuttatása.
 • A Klub (egyesület) célja továbbá, hogy a tagjai másokat megóvjanak, segítsenek, vagyonukat megvédjék, de szabadidejükben a motorozás szeretete által, tartalmas programokon, baráti összejöveteleket és túrákon való részvétellel kulturáltan kikapcsolódjanak.

A Klub (egyesület) céljának megvalósítása érdekében a következő tevékenységeket végzi:

 • a Klub (egyesület) a közlekedési szabályok minél szélesebb ismertetése és betartása, a kábítószer használat és alkoholfogyasztás veszélyeinek széles körű ismertetése érdekében alsó- és középfokú tanulmányokat folytató gyermekek részére versenyeket, iskolai foglalkozásokat, felvilágosító előadásokat, baráti összejöveteleket rendez, ezen rendezvények, előadások tárgyi és technikai feltételeit biztosítja,
 • a Klub (egyesület) részt vesz és bemutatkozik falusi és városi napokon, ahol közlekedési programokat szervez, oktató- és gyakorló pályákat állít fel, üzemeltet,
 • a Klub (egyesület) a rendészeti szervekkel együttműködve motoros gyakorlati oktatást szervez tanpályákon, vezetéstechnikai tréningeket szervez,
 • a Klub (egyesület) a támogatói és motoros tagjain keresztül anyagi forrásokat és dologi adományokat gyűjt, ezeket a rászoruló, vagy árván maradt, vagy beteg gyermekek részére elszállítja, szétosztja. A rászoruló gyermekek részére anyagi segítséget nyújt oktatási lehetőségeik és szociális körülményeik javítása céljából.
 • A beteg gyermekek gyógyulása elősegítése érdekében a motoros programokban, különböző kirándulásokban történő részvételüket biztosítja. Az orvosi kezelés alatt álló, illetve már rehabilitációban résztvevő gyermekek részére a gyógykezelésükhöz, otthoni ápolásukhoz szükséges készülékek, eszközök beszerzési költségeihez hozzájárul.
 • A Klub (egyesület), a tagok, és családtagjaik számára rendszeresen szervez túrákat, baráti összejöveteleket, programokat. A Klub (egyesület) biztosítja minden tagnak és családjának a kulturált, baráti hangulatú motorozást, kikapcsolódást.

A KLUB (EGYESÜLET) TAGSÁGA

1. A Klub (egyesület) tagjai:

a.) rendes tagok

b.) különleges jogállású tagok (pártoló, tiszteletbeli, támogató tagok).

A Klub (egyesület) rendes tagja lehet az a természetes személy, aki:

 • Aktív és nyugállományú hivatásos rendvédelmi dolgozó, Katona,Igazságszolgáltatási köztisztviselő, Közalkalmazott, Bíró, Ügyész, Vám-és pénzügyőr, Katasztrófa védelem, Orvos, Mentős, amennyiben rendelkezik érvényes „A” vagy „A korlátozott” kategóriás vezetői engedéllyel, motorkerékpárral (vagy a közeljövőben tervezi annak beszerzését), elfogadja a KLUB írott, íratlan szabályait, a társadalmi élet alapvető normáit!
 • Büntetlen előéletű,
 • Írásban kérelmezi az Egyesületbe történő belépését, és elfogadja az Egyesület céljait,
 • az Alapszabályban az Egyesület tagjai részére előírt kötelezettségek teljesítését vállalja,
 • Az Egyesület Elnöksége a belépési kérelmét elfogadja.
 • Aki vállalja, hogy viselkedésével nem hoz szégyent a Klubra, Tagokra, Pártoló Tagokra és Tiszteletbeli tagokra Családjaikra, valamint a rendvédelmi, igazságszolgáltatási szervekre, az azok által képviselt értékekre, eszmékre!
 • Olyan civil személy is, akiknek a jelentkezését a Tagok teljes egyetértésben, ellenszavazat nélkül megszavazzák, elfogadják és büntetlen előéletű.
 • Külföldi, aktív, és nyugállományú hivatásos rendvédelmi dolgozó abban az esetben léphet be a Klubba, amennyiben hitelt érdemlően igazolni tudja a belépéshez szükséges státuszát!

Jelentkezés Tagnak:

A jelentkező (Tagjelölt) a soros Elnök felé az első közös motorozást követően írásban, az erre készített formanyomtatványon jelezze belépési szándékát, majd minimum fél éven át aktívan vegyen részt a Klub által szervezett programokon, rendszeresen látogassa a Klub honlapját, éljen aktív klubéletet! Tag lehet az aki fél éves várakozási idő lejárta előtt az a jelentkező is, aki kiemelkedő tevékenységével hozzájárult a Klub hírnevének öregbítéséhez és legalább három tag ajánlásával bír.

Tagfelvételre minden évben két alkalommal kerül sor, az évet megnyitó vagy bezáró közös motorozás alkalmával!

Tagok jogai:

 • Látogathatja a Klub honlapját, annak használatában, működtetésében, szerkesztésében, témáinak olvasásában korlátozás nélkül a meghatározott szabályok betartásával részt vehet.
 • Jogosult a Klub összes rendezvényén részt venni.
 • Észrevételeket, javaslatokat tehet a Klub működésével kapcsolatosan.
 • Részt vehet a Taggyűléseken, ott javaslati, észrevételi joggal rendelkezik.
 • Választhat és választható.
 • Jogosult a Klub Colorjának és egyéb jelzéseinek a viselésére.

Tagok kötelessége:

 • Éljen olyan magán és motoros életet, mellyel nem hoz szégyent személyére, családjára, a társadalmi normákra, a klubra, a klub tagjaira!
 • Dönt új Tagok felvételének kérdésében!
 • A Klub tagja köteles az Egyesület Alapszabályát, a közgyűlés által elfogadott Etikai Szabályzatot, a közgyűlési és elnökségi határozatokat betartani, valamint részt venni az Egyesület munkájában, elősegíteni a kitűzött célok megvalósítását, ezen túl a rendes tag köteles a közgyűlés által meghatározott tagdíjat rendszeresen megfizetni. Az Egyesület tagja nem veszélyeztetheti az Egyesület céljának megvalósulását és az Egyesület tevékenységét.
 • Az éves tagdíj mértéke 12.000.- Ft, melyet minden tárgyév január 31. napjáig előre köteles a rendes tag megfizetni az egyesület számlaszámára történő átutalással vagy készpénzben az egyesület valamely elnökségi tagjánál. A 2014. évi tagdíjfizetési kötelezettség a rendes tagot időarányosan, a szervezet jogerős bejegyzését követő 30 napon belül terheli.

A tagsági jogviszony megszűnik:

Az alapító okirat 6. 6.1, 6.2, 6.03, 6.4, 6.5-ban foglaltak leírtak alapján.

 • a tag kilépésével,
 • a tagsági jogviszony egyesület általi felmondásával,
 • a tag kizárásával és a tagdíj nem fizetés miatti törlésével,
 • a tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével.

A Klub (egyesület) pártoló tagja (különleges jogállású tagja) (support) :

Pártoló tag lehet az a hazai és külföldi természetes és jogi személy, aki/amely nem kíván az Egyesület rendes tagja lenni, de egyetért célkitűzéseivel és esetenként személyes fellépésével, vagy anyagi eszközeivel támogatni kívánja az Egyesület céljainak megvalósítását az egyesület elnöksége ezt a címet adományozza egyszerű szótöbbséggel.

Jelentkezés Pártoló tagnak (supporter) :

A jelentkező (Pártoló Tagjelölt) a soros Elnök felé a klub által nyílt túrának meghirdetett egy közös motorozást követően írásban jelezze belépési szándékát, majd aktívan vegyen részt a Klub által szervezett programokon, folyamatosan látogassa a Klub honlapját, éljen aktív klubéletet! Írásos jelentkezését követően, amennyiben azt a Klub Elnöke elfogadta, felvételre váró pártoló tagként jogosult a Klub által szervezett zárt túrán is részt venni!

Pártoló tag jogai:

 • Látogathatja a Klub honlapját, annak használatában, működtetésében, szerkesztésében, témáinak olvasásában a meghatározott szabályok betartásával részt vehet.
 • Jogosult a Klub összes rendezvényén részt venni.
 • Részt vehet a Taggyűléseken, de szavazati joggal nem rendelkezik.
 • Jogosult a Klub Colorjának és egyéb jelzéseinek a viselésére. (póló, Pulóver)
 • részvétel az egyesület rendezvényein,
 • magánszemély esetén szerepelhet a pártoló tagok listáján
 • jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén szerepelhet a pártoló tagok listáján, megjelenhet az egyesület rendezvényein cégnév és logó formájában, és megjelenhet az egyesület honlapján is

Pártoló tag kötelezettségei:

 • az egyesület részére tagdíj fizetése, melynek mértéke magánszemély esetén évi 12.000,-Ft, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén évi 100.000,-Ft, mely minden forduló napot követő 30 napon belül fizetendő.
 • természetes személy esetén büntetlen előéletű,
 • írásban kérelmezi az Egyesületbe történő belépését, és elfogadja az Egyesület céljait,
 • az Alapszabályban az Egyesület pártoló tagjai részére előírt kötelezettségek teljesítését vállalja,
 • Éljen olyan magán és motoros életet, mellyel nem hoz szégyent személyére, családjára, a társadalmi normákra, a klubra, a klub tagjaira!
 • az alapszabály rendelkezéseinek maradéktalan betartása,

Szavazás a klubba történő felvételről:

 • A klubba Tagként, Pártoló Tagként az összes Tag, együttes, egyöntetű „igen” szavazata után lehet bekerülni. A szavazás nyílt, csak „igen” vagy „nem” lehet, „tartózkodást” nem fogadunk el, melyet a Tagok személyesen vagy írásban tehetnek meg!
 • A Pártoló Tagok száma - a Családtagokon felül - nem haladhatja meg, a Tagok számának 50 %-át!
 • A pártoló tagokat a fenti jogok – a közgyűlésen történő döntéshozatal, valamint az Egyesület szerveibe történő választhatóság kivételével – megilletik.
 • A közgyűlésen a természetes személy tagok személyesen, míg a jogi személy tagok bejelentett és igazolt képviselőjük útján vesznek részt.
 • A Klub (egyesület) Tiszteletbeli tagja (különleges jogállású tagja):
 • Tiszteletbeli tag lehet az a hazai és külföldi természetes és jogi személy, aki az Alapszabályban foglalt célok megvalósítását személyes tekintélyével, tevékenységével jelentős mértékben elősegítette, a jövőben ehhez hatékony segítséget kíván nyújtani. a közgyűlés javaslata alapján az elnökség ezt a címet adományozza egyszerű szótöbbséggel.

Tiszteletbeli tag jogai:

 • tanácskozási joggal részt vehet a közgyűlésen
 • részt vehet az egyesület rendezvényein

Tiszteletbeli tag kötelezettségei:

 •  az Alapszabályban foglalt célok megvalósítását személyes tekintélyével, tevékenységével jelentős mértékben elősegíti, a jövőben ehhez hatékony segítséget kíván nyújtani,
 • A rendes és különleges jogállású tag felvételéről – írásbeli belépési kérelme alapján – az Egyesület Elnöksége dönt a kérelem beérkezését követő 90 napon belül, mely döntéséről írásban értesíti a kérelmezőt.
 • A klubtagság tagsági megszűnésével jár hivatásosok esetében:
 • Amennyiben bármely ok miatt kéri, vagy közös megegyezéssel távozik a rendvédelmi szervtől! Ebben az esetben, ha kéri, Pártoló Taggá válhat.

Color viselésének szabályai:

Egy motoros klub életében a Color olyan, mint egy egyenruha, jelzi a hovatartozást, a szemléletet, a mi esetünkben az érintett Testületeket, igazságszolgáltatási intézményeket is. Egy kívülálló a Color alapján alkot véleményt az egész közösségről. A Color viselése az együttes motorozás során kötelező, felelősséggel jár, nem csak a Klub, de a Tagok és a nem motorozó kollégák felé is! A teljes hátfelvarrót és az első kis patch-et az alapító tagok és az alapításkor belépet, tagok viselhetik teljes egészében. A kis patch-ot az új belépők csak fél év után kaphatják meg, ha teljesítettek és arra a tagság is érdemesnek tartja.

A Color politikai, pártrendezvényeken nem viselhető!

Coloros mellényen, ruházaton, motorkerékpáron stb. nem viselhető semmilyen jelzés, szimbólum, felirat, mely bármely politikai oldalra, nézetre, szemléletre utal, vagy bármely társadalmi csoportot akár Magyarországon, vagy külföldön sérthet, azokban félelmet, megbotránkozást kelthet! Ilyen jelzések, szimbólumok, feliratok egyáltalán nem viselhetőek a Klub rendezvényein sem!

A Colort minden Tag, Támogató Tag és a legközelebbi Családtag (feleség, férj, gyermek) viselheti! A Color a Klub tulajdona, kizárás vagy kilépés esetén a kilépő köteles azt visszaadni!

Kisméretű Color (patch) viselése mellkason:

Összességében az vonatkozik rá, mint a Colorra, de amennyiben a Tagság egyszerű többséggel az adott személynél megszavazza, a felvételre váró jelölt is viselheti! A patch viselése: - a mellény bal oldalán a szív vonalában kell viselni!

Kettős tagság kérdése:

Tekintettel arra, hogy egy igen körülhatárolható, feltételezhetően azonos szemléletet valló közösség szerveződött egy klubba, ezért részünkről a klubbal szembeni lojalitás elvárt, így kettős tagságot nem fogadunk el!

Természetesen ez nem azt jelenti, hogy Tagjaink ne motorozhatnának együtt másokkal, illetve a Klub ne ápolna akár baráti kapcsolatokat is más, de azonos értékrendet valló klubokkal, közösségekkel. Abban az esetben, ha Tagunk más rendezvényen vesz részt, a Coloros mellényt viselheti, a „Color viselésének szabályaiban” leírtak betartásával.

Mi így túrázunk:

Kedves látogató, velünk együtt motorozó! A Blue Knights L.E MC Hungary I minden érdeklődőt szeretettel vár nyílt túráira, amennyiben a jelentkező betartja a KRESZ előírásait, a Klub (egyesület) szabályait, viselkedésével nem veszélyezteti más közlekedő életét, vagyonát, valamint nem vet rossz fényt a Klub Tagjaira. Elvárásaink nagyon egyszerűek, mondhatni, hogy egy normális gondolkodású ember magától is eszerint él, közlekedik.

Kérünk kedves túrára jelentkező, vedd figyelembe, hogy Neked kell alkalmazkodnod a mi szervezéseinkhez, túra stílusunkhoz. Túráink célja, hogy kényelmes, mindenki számára elfogadható túratempóban, a tájban gyönyörködve, a levegő illatát, a szél simogatását élvezve, stressztől mentesen, kikapcsolódva együtt motorozzunk és ismerjük meg szűkebb és tágabb világunkat. Túráink egy-egy tájegység, település, látványosság, kulturális rendezvény, stb. meglátogatásáról, megismeréséről szól, a tervezés során odafigyelve arra, hogy lehetőleg kisforgalmú utakon, a táj szépségét élvezve jussunk el célunkhoz. A sebességünk megválasztásában, közlekedésünkben mindenkor a KRESZ előírásai az irányadóak, a tempót a leglassabb motoroshoz igazítjuk. A Klub Tagjai szigorú, előre megbeszélt rendben motoroznak. Tag, Tiszteletbeli Tag, külön motorral érkező vendéget, vendégeket, csak a nyílt túrákra hozhat, de előtte egyeztetni köteles a klub Elnökével. Amennyiben a túrán való részvételre a jelentkező vendég, engedélyt kap, úgy viselkedéséért a vele szemben kezességet vállaló Tag, Tiszteletbeli Tag felel!

A szürke hétköznapok

Sajnos manapság kevesen engedhetik meg maguknak, hogy minden rendezvényre, közös motorozásra eljussanak akár anyagi, akár egyéb okok miatt, de szeretnénk, ha mindenkivel tudnánk a személyes kapcsolatot tartani. Ennek érdekében évente több alkalommal családi sütögetős, főzős napot tartunk, mely elsősorban nem a motorozásról, hanem egymás megismeréséről, a baráti kapcsolatok ápolásáról, erősítéséről szól. Ezekre az eseményekre amennyiben a Tagság egyöntetűen úgy dönt, a klubba jelentkezőket is meghívjuk. Egy ilyen esemény adott esetben közös túrázásnak is minősülhet a felvétel szempontjából.

Kedves Látogatónk!

Ha eddig eljutottál az olvasásban, rövid betekintést nyerhettél a Klub életéről, szemléletéről. Ha számodra ez szimpatikus, szeretettel várunk honlapunkon, túráinkon, hogy megismerhess bennünket és mi is megismerjünk Téged.

Minden motorosnak kívánunk balesetmentes, élményekkel teli sok-sok kilométert, széles utat és tele tankot!

Értelmezések

Társadalmi normák:

Olyan magatartás-előírások, amelyek a lehetséges magatartások szerint előírják a helyeset és a követendőt, az előírás be nem tartása esetére hátrányos következményt helyeznek kilátásba, és azt általában meg is valósítják. A társadalmi normák nélkül nincs emberi társadalom, azok egyidősek az emberi társadalommal.

Elnök:

Az egyszerű többséggel megválasztott tag. Mandátuma 5 naptári évig tart!

Color:

A klubot jelképező, nagyméretű, háton hordott felvarró. Áll egy középső, a klubra jellemző grafikából, felül egy a klub nevét, alul pedig az ország nevét feltüntető szalagból. A háton olvasható még az LE és az MC rövidítések.

A Color nyelve a Rendészeti Motoros Klubok hagyományait tisztelve és követve, angol.

Patch (folt):

A color kb. karjelvény méretű változata. Ezt a Tagokon kívül az egyéb megkötés mellett, a felvételre várók is viselhetik a jobb oldalon.

Hungarian Bulgarian Czech Dutch English French German Italian Polish Romanian Slovak Slovenian Spanish

Kövessen minket